Privacy Policy

Privacybeleid Pagode
https://www.pagodeshop.com


Over ons privacybeleid
Pagode geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met alle verzamelde informatie over u en uw gebruik van onze diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Pagode. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/07/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over onze gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.


Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webshop is ontwikkeld met behulp van WooCommerce software. Voor onze webhosting maken wij gebruik van de diensten van Siteground. Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Siteground heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Siteground heeft op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben de verplichting om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen genomen als het gaat om uw persoonsgegevens zoals een SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.


E-mail en mailinglijsten
Internetprovider (KPN)
Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Internetprovider (KPN). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Internetprovider (KPN) heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Betalingsverwerkers

Sisow verwerkt onze betalingen in onze webshop. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om hun dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden. In het geval van een verzoek om uitstel van betaling (kredietfaciliteit) zal Sisow persoons- en bestelinformatie delen met de juiste betalingsprovider. Alle voornoemde waarborgen van de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de door Sisow ingeschakelde derden die gebruik maken van derden. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Recensies
Webwinkelkeur
We gebruiken WebwinkelKeur om beoordelingen te verzamelen. Om een ​​review achter te laten, dient u uw e-mailadres, naam en woonplaats in te vullen. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die nodig zijn om jouw review aan je bestelling te kunnen koppelen. Verder publiceert WebwinkelKeur uw naam en woonplaats op hun eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om u te vragen uw review te verduidelijken, uit te werken of te becommentariëren. In het geval van een van onze beoordelingsverzoeken delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, zij gebruiken deze gegevens met als enig doel om u uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om haar diensten aan te bieden en te delen met derden, hiervoor hebben wij WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de eventuele dienstverlening van WebwinkelKeur waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.


Transport en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle bezorging is het belangrijk dat we je naam, adres en woongegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Boekhouding en boekhouding
Voor onze boekhouding, administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van onze accountant. We delen uw naam, adres, woongegevens en algemene gegevens met betrekking tot uw bestelling/aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, onze accountant heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegd gebruik. Onze accountant heeft een geheimhoudingsplicht en zal dienovereenkomstig met uw gegevens omgaan. Onze accountant gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (gerichte) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – niet op basis van een verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, dan zullen wij eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met enig ander doel dan om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u te voorzien van en / of om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met het doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt om ons te schikken en bij te staan, maar zullen wij op grond van wettelijke mogelijkheden bezwaar maken.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw cliëntprofiel onderhouden en behouden totdat u ons kenbaar maakt dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening. Zo'n bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. Wegens relevante administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en eventuele documenten die naar aanleiding van uw opdracht of taak zijn gemaakt.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokken partij bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u zich als betrokken partij op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen facturen en kopieën van uw gegevens naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machinaal leesbaar formaat op basis van dataclassificaties die wij binnen ons systeem hanteren. U behoudt te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.


Recht op inspectie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke inzage aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren met vermelding van de categorieën waaronder we deze gegevens opslaan.


Recht op rectificatie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van verwerking
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking te annuleren.


Recht op overdraagbaarheid
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, op te vragen bij een derde naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons) facturen of kopieën van gegevens die wij, of namens ons derde partijen, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden, omdat wij de eerdere gegevensveiligheid niet meer kunnen garanderen.


Recht van bezwaar en andere rechten
U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. Bij gerechtvaardigd bezwaar sturen wij alle facturen en / of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dat moment hebben verwerkt terug en staken de verwerking daarna. U behoudt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Privacy policy changes

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina geeft echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weer. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens Pagode
Visstraat 18 4301CC Zierikzee Nederland

Telefoon: + 31-620604456

E-mail: Info@pagodewonen.nl
Contactpersoon: Esther Van Leenen